·  DOMŮ

·  ZAMĚSTNANCI

·  PRO RODIČE

·  JÍDELNA

·  FORMULÁŘE

·  DOKUMENTY

·  FOTOGALERIE

·  PROJEKTY

 

 

JÍDELNA - ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY

 

 


 

 

I. Provozní řád školní jídelny

Vedoucí školní jídelny a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

·     vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

·     vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

·     vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 Školní jídelna dodržuje: 

                    - stanovený pitný režim

                         - technologické postupy a normy při přípravě jídla

                         - norma syrového masa

                         - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

 

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ se zdravotním průkazem.

Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

U jídelníčku  je vyvěšen seznam rizikových potravin.

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucího školní jídelny.
 

Provoz jídelny:        

 

 

Pracovní doba:   


06:00 - 13:00

 

 


  

Doba výdeje jídel: 


 08:15 - 08:30

 

ranní svačina


09:30 - 10:00

 

oběd (pro cizí strávníky) do jídlonosičů


11:00 - 12:00

 

oběd  (pro děti MŠ a zaměstnance)


             14:15

 

odpolední svačina


 

 

 

II. Stravovací řád školní jídelny

 

Časový rozvrh výdeje stravy

 


Ranní svačina

08:15 -08:30

 

Oběd

09:30 - 12:00

 

Odpolední svačina

14:15

 


 

Stravné

 


Celodenní stravné


Ranní svačina

13,-Kč

 

Oběd

29,-Kč

 

Odpolední svačina

12,-Kč

 

Celkem

54,-Kč

 


 


Bez odpolední svačiny: Týká se pouze dětí, které chodí po obědě celý měsíc a tato skutečnost byla nahlášena kuchařce před začátkem daného měsíce.


Ranní svačina

13,-Kč

 

Oběd

29,-Kč

 

Celkem

42,-Kč

 


 


Odklad školní docházky


Ranní svačina

14,-Kč

 

Oběd

30,-Kč

 

Odpolední svačina

13,-Kč

 

Celkem

57,-Kč

 


 


Cizí strávníci


Oběd

   70,-Kč

 


 


Zaměstnanci


Oběd

45,-Kč

 


 

Způsob úhrady:

Stravné je hrazeno zpětně za odebrané obědy.

Částka je splatná v hotovosti do 10. dne následujícího měsíce u paní kuchařky.

Je-li dítě nemocné v době splatnosti stravného, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné 

kontaktovat vedení školy a dohodnout způsob a termín úhrady dané částky.

Děti se stravují v prostorách mateřské školy pod dozorem pedagogických pracovníků.

   - Svačiny a obědy jsou vydávány kuchařkou.

   - Děti si podle svých možností a věku jídlo přinášejí samy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.

   - Děti se učí jíst příborem podle svých možností.

   - Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

 Děti, které jsou přítomny v MŠ se stravují vždy.

Odhlašování obědů:

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (prostřednictvím aplikace Naše MŠ) den předem. Pokud dítě přes noc náhle onemocní, rodiče omlouvají dítě z docházky do 7:00 hodin telefonicky na tel. 607 203 646, jinak je účtováno stravné v plné výši. Oběd si rodiče mohou v tento den vyzvednout v době od 11:00 do 12:00 hodin do vlastních jídlonosičů.
Možnost vyzvednout si oběd platí pouze první den nemoci.

 

III. Pravidla  pro zaměstnance a cizí strávníky

Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.

Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.

Pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo.
Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání.

Cizí strávníci si odnášení stravu v donesených jídlonosičích v době od 09:30 do 10:00 hodin.

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

IV. Informace o stravování v mateřské škole

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

Skladba jídelního lístku odpovídá zásadám zdravé výživy.

Ve stravě je dostatek čerstvého ovoce, zeleniny,  ovocných a zeleninových salátů, pomazánek,

cereálního pečiva a mléčných výrobků.

Je dodržován pitný režim - ovocné, bylinné čaje, ovocné šťávy, voda.

Součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce.

Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv dietetického problému.            

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami. Podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“.

Přemysl Švandrlík   
vedoucí ŠJ