• DOMŮ
 • ZAMĚSTNANCI
 • PRO RODIČE
 • JÍDELNA
 • FORMULÁŘE
 • DOKUMENTY
 • FOTOGALERIE
 • PROJEKTY
 •  

  DOKUMENTY

   

       
    Školní řád  
       
    Úplata za předškolní vzdělávání  
       
    Co dítě potřebuje do MŠ  
       
   

  Přihláška ke stravování

   
       
   

  Konzultační hodiny

   
       
   
   
       

  Školní řád mateřské školy 

  1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

  1.1 Vydání školního řádu

  Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

  1.2 Obsah školního řádu

  1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

  1.1 Vydání školního řádu

  1.2 Obsah školního řádu

  1.3 Závaznost školního řádu

  2. Cíle předškolního vzdělávání

  3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

  3.1 Práva dítěte

  3.2 Povinnosti dítěte

  3.3 Práva zákonných zástupců

  3.4 Povinnosti zákonných zástupců

  4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  5. Provoz a vnitřní režim školy

  5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

  5.2 Organizace stravování dětí

  5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

  5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

  5.6 Povinné předškolní vzdělávání

  5.7 Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

  5.8 Omlouvání ostatních dětí

  5.9 Individuální vzdělávání dítěte

  5.10 Odklad školní docházky

  5.11 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

  5.12 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

  5.13 Platby v MŠ

  6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

  6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  6.2 První pomoc a ošetření

  6.3 Pobyt dětí v přírodě

  6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

  6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

  7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

  8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

  9. Hračky a cennosti dětí v mateřské škole

  10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

  1.3 Závaznost školního řádu

  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

   

  2. Cíle předškolního vzdělávání

  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě v prostorách šatny školy.

  Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

   

  3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

  3.1 Práva dítěte

  Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa   k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit). 

  Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

  Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ...). 

  Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...).

  Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ...).

  (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

  Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

  Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností mateřské školy.

  Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

  Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

  Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s vedením školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

  3.2 Povinnosti dítěte 

  Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

  Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

  Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

  Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

  Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

  Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

  Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní - a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

  Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

  3.3 Práva zákonných zástupců 

  Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

  Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

  Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

  Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

  Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jeho osobního     a rodinného života.

  Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

  Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

  Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

  Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo vedení školy. 

  3.4 Povinnosti zákonných zástupců

  Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

  Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

  Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

  Zákonný zástupce je odpovědný za to, že přivádí do MŠ dítě zdravé.

  Zákonný zástupce dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

  Zákonný zástupce má povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav…).

  Zákonný zástupce má povinnost na schůzky rodičů přicházet bez dětí.

   

  4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

  Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

  Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

  Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole. 

  Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci    se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

   

  5. Provoz a vnitřní režim školy

  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

  Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí statutární zástupce MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

   5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 

  Mateřská škola Horní Habartice poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Horní Habartice 6, okres Děčín.

  Provoz MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin.

  Budova MŠ je zabezpečena  videovrátným, který je v provozu od 6.00 hodin. Po zazvonění a ověření totožnosti zákonného zástupce dítěte je na dálku branka otevřena.

  Budova se v 8.15 hod. uzamyká a otevírá se ve 11.45.hod., poté se uzamyká ve 12:15 hod. a odpoledne ve 14:45 hod. se otevírá.

  Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., ve výjimečných případech po dohodě s učitelkou déle.

  Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte; není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

  Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky, nebo sms zprávou na mobil školy. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, nebo telefonicky.

  Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem, nebo osobně mateřské škole.

  Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

  Pracoviště MŠ

  Celodenní provoz MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin.

  Počet tříd: 1

  Zahájení provozu: všechny děti se zde postupně schází do 8.00 hodin.

  Ukončení provozu: od 14.45 hod. do 16.00 hod. se děti postupně ze třídy rozcházejí se zákonnými zástupci. 

  Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí

   

  Režim dne

  6:00 – 8:00  hod

  ·        scházení dětí ve třídě

  ·         spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné…)

  ·         individuální, skupinová i frontální práce s dětmi

  ·         logopedická prevence

  8:00 – 8:30  hod

  ·        ranní rituál, komunikační kruh

  ·         pohybové aktivity

  8:30 – 9:00  hod

  ·        hygiena

  ·         svačina

  9:00 – 11:30  hod

  ·        hlavní řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na  výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP

  ·         hygiena, příprava na pobyt venku

  ·         pobyt venku - řízené i volné činnosti, relaxace, pohybové a environmentální aktivity

  11:30 -12:15 hod

  ·        hygiena

  ·        oběd

  ·         příprava na odpočinek

  12:15 - 14:15 hod

  ·        odpočinek na lůžku, spánek

  ·         klidové aktivity

  14:15 - 14:45 hod

  ·        hygiena

  ·         odpolední svačina

  14:45 - 16:00 hod

  ·        spontánní a skupinové hry dětí

  ·        individuální plánované činnosti

  ·        rozcházení dětí

   

  Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

  Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle zájmu. Přitom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

  Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Délka pobytu venku (cca. 2 hodiny denně) se přizpůsobuje povětrnostním vlivům. V zimě je délka pobytu venku při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší,  teploty pod -10 C) omezena. V letních měsících         se aktivity přesouvají ven - pobyt na školní zahradě  a vycházky do přírody.

  Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí. 

  Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

  Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o pořádaných akcích (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením pedagogickým pracovníkem).

  Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

  Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

  5.2 Organizace stravování dětí 

  Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole a webových stránkách.

  Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

  Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

  Zákonný zástupce odhlašuje stravu den předem, nebo ráno nejpozději do 7.00 hodin telefonicky, či sms zprávou na tel. 732 331 660. Neodhlášená strava propadá.

  Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14.00 – 14.30 hod.

  Podávání obědů: 11.30 – 12.00 hod.

  Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 2 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním nápojů.

  5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů (na webových stránkách školy atd…). Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

  Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole, či vytisknout na webových stránkách školy.

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

  Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 2 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

  Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Netýká se dětí v povinném roce předškolního vzdělávání.

  Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně s termínem přijímacího řízení.

  K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

  Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

  Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provoz MŠ.

  5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 

  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

  ·         Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

  ·         Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

  ·         Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

  ·         Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení. 

  5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

  Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

  Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   5.6 Povinné předškolní  vzdělávání

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. ( §34a, odst.2 ŠZ) Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona.

  Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte. (§34a odst.2 ŠZ)

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8 do 12 hodin.

  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu školy, v níž je vzděláváno.

  Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle §182a ŠZ.

  5.7 Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem   známé absenci delší než 3 dny

  Zákonní zástupci doloží ředitelce školy žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

  ·         jméno dítěte

  ·         oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte

  ·         časový rozsah

  ·         podpis rodičů

  V ostatních případech při absenci omlouvá nepřítomné dítě zákonný zástupce dítěte telefonicky v den začátku absence nejdéle do 7:00 hodin. Při návratu do mateřské školy vyplní důvod absence do omluvného listu dítěte.

   Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitelku školy, která informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje věrohodnost.

  Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračování absence zašle ředitelka školy oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí. ( §34a, odst.4 ŠZ).

  5.8  Omlouvání ostatních dětí

  Rodiče omlouvají děti den předem učitelce, nebo sms zprávou. Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo emailem v den začátku absence nejdéle do 7:00 hodin. Pokud tak neučiní do uvedené doby, dítě je započítáno do docházky a za toto dítě bude zaplaceno stravné.

  V případě neomluvené absence si mohou rodiče první den nemoci oběd vyzvednout v době od 10:30 do 12:00 hodin do vlastních přinesených nádob.

  Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

  Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte.

  Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od výzvy. V případě nepřítomnosti dítěte delší než 14 dnů vyplní rodič lístek s odůvodněním absence.

  5.9  Individuální vzdělávání dítěte

  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. ( §34a, odst.4, ŠZ)

  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  ·         jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

  ·         uvedení období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno

  ·         důvody pro individuální vzdělávání dítěte ( §34b, odst.2, ŠZ)

  Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§34b, odst.3). Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

  Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

  Způsob a místo ověření: třída mateřské školy

  Termín ověření:   21.11.2017

  Náhradní termín: 12.12.2017

  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b, odst.4).

  Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí neprodleně individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b, odst.7).

  5.10  Odklad školní docházky

  Odklad školní docházky jsou rodiče povinni nahlásit a doložit dokladem o odkladu školní docházky, který vydá základní škola, do které je dítě zapsáno.

  Doklad o OŠD dodají rodiče k rukám ředitelky mateřské školy nejpozději do konce dubna příslušného školního roku. Po tomto termínu ztrácí rodiče nárok na místo v mateřské škole pro následující školní rok.

  Děti s odkladem školní docházky se vzdělávají v mateřské škole bezúplatně.

  5.11 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

  Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

  Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační  či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

  5.12  Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

  O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách.

  Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4 týdny, a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

  5.13 Platby v MŠ 

  Úplata za předškolní vzdělávání

  Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“, která je vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ – Informace pro rodiče.

  Úplata činí částku 200,- Kč/měsíc.

  Úplata za školní stravování dětí

  Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ.

  Způsob platby

  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

  Úplata za předškolní vzdělávání je splatná v hotovosti do 10. dne v kalendářním měsíci.

  Stravné se hradí zpětně za odebranou stravu v předcházejícím kalendářním měsíci. Tedy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

  Všechny platby vybírá p. kuchařka Miluše Buriánová v hotovosti.

   

  6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

  6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

  Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti, ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nutnosti se vzdálit je pedagogický pracovník povinný zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.

  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

  Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

  V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinný zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

  Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

  Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí, či přinášet nebezpečné předměty.

  Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

  6.2 První pomoc a ošetření

  Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

  Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

  V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

  Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

  Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

  Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako nože, meče, pistole apod. Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

  Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

  Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

  Při pohybu dětí mimo území mateřské školy se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník, nebo  je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici a kde není krajnice, nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Všechny děti mají vždy oblečenu reflexní vestu

  6.3 Pobyt dětí v přírodě

  Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

  Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

  6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

  Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte, a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

  Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí, a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

  6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

  Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

  Podmínky zajištění BOZ v tělocvičně, keramické dílně, výtvarné dílně, školním pozemku jsou stanoveny v provozních řádech a jsou vyvěšeny.

   

  7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

  Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

  Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

   

  8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

  Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

   

  9 .Hračky a cennosti dětí v mateřské škole

  Nedoporučujeme, aby si děti do mateřské školy nosily vlastní hračky. Hračku si může ponechat dítě v mateřské škole výhradně po dohodě zákonného zástupce s učitelkou, učitelka má právo hračky ve třídě odmítnout.

  Pokud si dítě hračku v mateřské škole ponechá, pak za ni nese zodpovědnost dítě i rodič. Toto neplatí pro nově příchozí nejmladší děti po dobu adaptace (3 měsíce).

  Veškeré cennosti (drahé hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky apod.), které si dítě do mateřské školy přinese, má dítě na zodpovědnost zákonných zástupců a škola nenese žádnou zodpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

   

  10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

  Školní řád platí do odvolání.

  Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 31. 8. 2017.

  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí.

  Děti jsou se Školním řádem opakovaně seznamovány. Forma seznámení odpovídá věku a jejich rozumovým schopnostem.

  Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017.

  Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy        a následně schválení pedagogickou radou.

  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci školy. O jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci dětí.

   

  Vydala ředitelka školy:  Mgr. Alena Polášková

  Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2017

  Školní řád nabývá platnosti a účinnosti dne: 1. 9. 2017

  Upravený školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 18. 9. 2017.

  Upravený školní řád nabývá účinnosti dne: 1. 10. 2017